Fimo Buttons

Friday, January 31, 2014


I really like to made myself some Fimo buttons now and then. 

Ik  maak ook graag zo af en toe eens knoopjes van Fimo-klei. 

 They look quite pale, but I still need to find a nice polish/lacquer to finish them of...tried it with nail polisher already, but that made it look way too shiny...anyone any ideas?

Ik vind ze er nogal dof uitzien, maar ik moet er nog maar eens een goede lak voor vinden. Ik heb het al geprobeerd met blanke nagellak, maar dat werd echt veelste glimmend...iemand enig idee wat ik het beste kan gebruiken?


Do you want to know how to make some yourself? Please, do check my video here.

Wil je weten hoe je er een paar voor jezelf maakt? Kijk dan maar eens naar mijn video hier.

Stamped Washi Tape

Wednesday, January 29, 2014'Washi Tape' or 'Masking Tape' has apparently become one of the new trends and "go-to" supplies for card making, scrapbooking, gift wrapping, interior design or to use well...in any kind of project really...

'Washi tape' of 'masking tape' schijnt één van de nieuwe trends te zijn en één van de meest gebruikte materialen in projecten, zoals bij kaarten maken, in je scrapbook/plakboek, als kadoverpakking, in je interieur....en nou ja...eigenlijk in wat voor project dan ook...


Well....my budget is not that big, so a while ago I decided to make some myself using supplies I already had in my stash and I made a tutorial, so go and check it out here!

Nou mijn budget is niet zo groot, dus een tijd terug maakte ik een tutorial over hoe je zelf van dat leuke tape kunt maken, mét de spullen die je toch al in huis hebt als knutselaar. De tutorial (in het Engels) vind je hier.

Customized Ikea Boxes

Monday, January 27, 2014


Sometimes I get the urge to reorganize my studio. Mostly when I lost my mojo or when I'm am stuck during a project. Do you have those days too? 

Soms krijg ik ineens de behoefte om mn studio weer eens te reorganiseren. Meestal wanneer ik mn zin om te creëren weer eens verloren ben of wanneer ik vastloop tijdens een project. Hebben jullie ook zulke dagen? 


So this time I decided I had to put my things in these IKEA KASSETT boxes. But then I also decided those were also just the perfect blank canvas . So here is how you can customize your boxes like I did...

Deze keer besloot ik dat ik mijn spullen wilde opbergen in deze IKEA KASSETT dozen. Maar toen besloot ik ook dat deze nu net het perfecte blanke canvas waren dat ik nodig had. Hier kun je dus zien hoe je net zulke vrolijke dozen maakt als ik deed...
 

Start with sketching your design on the box. I chose to sketch the supplies that are going to be in the box. Fill these sketches up with a medium of your choice, I chose watercolors . Outline your colored sketches with a black pen and you're all done! 

Begin met het schetsen van je ontwerp op de doos. Ik koos voor schetsen van de spullen die erin komen te zitten. Vul deze schetsen met een medium van je keus, ik koos voor aquarelverf. Omlijn je gekleurde schetsen met een zwarte fineliner en je bent klaar!

Doesn't those look cozy up there?
Staat dat niet gezellig zo?

My Art Journal

Thursday, January 23, 2014

"Celebrate each day, like it's your birthday" Since well, yesterday was my birthday and I really had some fun playing around with paints and stuff :-D

"Vier elke dag, alsof het je verjaardag is" Gewoon omdat het gisteren mijn verjaardag was en ik lekker aan het kliederen ben geweest met verf enzo :-D

Oh yes, more household items, can you see I really enjoy Creative JumpStart 2014? ;-) This time on my desk: wooden block, paperclips, a matchbox, cookie cutters, bubblewrap, an old plastic card, a folded toilet paper roll and even a salad fork... 

Oh ja hoor, nog meer huishoudelijk spul, kun je merken dat ik graag deelneem aan Creative JumpStart 2014? ;-) Deze keer op mijn bureau: een houten blokje, paperclips, een lucifer doosje, uitsteekvormpjes, bubbelplastic, een oude plastic kaart, een gevouwen wc-rol en zelfs een slavork...

I created more prints with my homemade gelli-plate.

Ik maakte nog wat afdrukken met mijn zelfgemaakte 'gelli-plate'.

Cut up those prints and made a patchwork background with the pieces.

Sneed de afdrukken in stukken en maakte een soort lappendeken als achtergrond.On top of the patchwork background I used some instant filler / joint compound and a stencil to create some texture and dimension.

Bovenop de achtergrond maakte ik met een stencil en wat muurvuller nog wat extra textuur en dimensie.

My Art Journal

Wednesday, January 15, 2014

And Creative JumpStart 2014 is still going on, so today another project using some household items. I used: old book paper for the background, a candle to make my page non-stick and lots of color using my Derwent Inktense Blocks with water.

Creative JumpStart 2014 is nog steeds bezig, dus vandaag nog een project met huishoudelijk spul. Ik gebruikte: boekpapier voor de achtergrond, een kaars om mn pagina anti-plakkerig te maken en voor lekker veel kleur gebruikte ik mijn Derwent Inktense Blocks met water.

I doodled a mandala kind of thingie...

Ik krabbelde een soort van mandala-achtig-iets...

I didn't color my mandala, so the book paper really shows through here...

Ik liet mijn mandala 'open', dus je ziet het boekpapier hier goed...


Yes, I forgot it was 2014 already.....

Jup, vergeten dat het alweer 2014 is...

Textured Canvas

Friday, January 10, 2014

Today I thought I would try out a technique I also learned in Creative JumpStart 2014 by Anna Dabrowska aka Finnabair and created this textured canvas.

Vandaag wilde ik eens een techniek proberen die ik ook leerde tijdens Creative JumpStart 2014. Geleerd van de enige echte Anna Dabrowska, ook wel bekend als Finnabair, maakte ik dit textuurrijke canvas.

 Lots of household items again: buttons, game pieces, clips, can tabs, beads, piece of an old slipper, lace, burlap, etc,etc.

Weer een boel huishoudelijk spul: knopen, damstukken, clipjes, blik-lipjes, kralen, stuk van een oude slipper, kant, jute, etc, etc.


Yes, even a toothbrush!

Jup, zelfs een tandenborstel!

Mixed Media Bookmarks

Monday, January 6, 2014

Now winter is here, I really enjoy being inside, cuddled up with a blanket and a good book. But I always seem to loose my bookmarks, so I decided to make some spare ones.

Nu het winter is, vind ik het heerlijk om lekker binnen met een dekentje en een goed boek te vertoeven. Maar op de één of andere manier raak ik altijd mijn boekenleggers kwijt en ik maakte er daarom maar een aantal als reserve.

Since I joined the online event Creative JumpStart 2014, hosted by the creative Nathalie Kalbach, I used a lot of household items: bubblewrap, a toilet paper roll, an old gift cars, the back of a slipper, an ink dew drop and even a game piece...

Aangezien ik dit jaar deelneem aan het online event Creative JumpStart 2014, met als gastvrouw de creatieve Nathalie Kalbach, gebruikte ik een boel huishoudelijke spul: bubbelplastic, een wc-rol, een oude kadokaart, de achterkant van een slipper, een inktkussentje en zelfs een damstuk....

I pulled out my homemade gelli plate and started printing...

Ik haalde mijn zelfgemaakte 'gelli plate' tevoorschijn en begon met het maken van afdrukken...

To make your bookmarks you then only need some (old) card board, some scissors and something to protect those prints. I used Mod Podge.

 Voor de boekenleggers heb je dan buiten je prints, alleen nog wat (oud) karton nodig, een schaar en iets om je afdrukken te beschermen. Ik gebruikte daarvoor Mod Podge.

Cut out some strips of card board and glue pieces of your prints to both sides. 

Knip stroken karton en lijm op beide kanten hiervan delen van je afdrukken. 

Add some stamping, seal them with a couple of layers of Mod Podge and let dry completely. Ready for a new book!

Stempel er nog wat op, lak het geheel af met een aatal lagen Mod Podge en laat dit goed drogen. Klaar om weer in een nieuw boek te beginnen!

Homemade Gelli Plate

Saturday, January 4, 2014

Well, I decided it was time to try out the whole "gelli plate phenomenon". But as you know, I like to do make my supplies myself if I can. So I made my own gelli plate!

Ik vond het eens tijd worden om het hele "gelli plate gebeuren"ook eens uit te proberen. Maar jullie weten ook dat ik graag mijn eigen materlialen maak. Zie hier dus mijn zelfgemaakte 'gelli plate'!

I just used some water, gelatin leaves and a oven dish to pour it in. 

The exact recipe:
a little tray with cold water to soak the leaves
12 gelatin leaves
250 ml boiling water
oven dish

1. soak the leaves in a tray with cold water for about 5 minutes
2. in the meanwhile boil 250 ml water and put in oven dish
3. pull out leaves from tray and squeeze out excess water
4. put leaves into oven dish with boiled water and stir until all is dissolved
5. set to rest for about 15 minutes
6. after that, put it in the fridge for about an hour
7. remove from fridge, cut along sides of oven dish to pull out homemade plate and gently dump it onto a surface
8. you're now ready to play!

Ik gebruikte eigenlijk niets anders dan water, gelatine-blaadjes en een ovenschaal om deze in te gieten.

Het exacte recept:
bakje met koud water om de blaadjes te kunnen weken
12 gelatine-blaadjes
250 ml kokend water
ovenschaal

1. week de blaadjes ongeveer 5 minuten in een bakje met koud water
2. kook ondertussen 250 ml water en doe dat in de ovenschaal
3. haal de blaadjes uit het water en knijp het overige water eruit
4. doe de blaadjes in een ovenschaal erbij en roer tot alles is opgelost
5. zet opzij voor ongeveer 15 minuten
6. zet dan de schaal een uur in de koelkast
7. haal uit de koelkast, snij langs de randen van de ovenschaal en plaats je plaat voorzichtig op een oppervlak
8. je bent nu klaar om iets moois te printen!

Remember to keep your plate in your fridge or if you want to enjoy it a little longer! Is it starting to fall apart? Just reheat and pur it again :-)

Denk ernaan om je plaat in de koelkast te bewaren als je er langer van wilt genieten!  Ennuh, begint ie uitelkaar te vallen? Verwarm ém dan gewoon opnieuw en giet opnieuw :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...